Návštěvní řád akce 9. ROCKOVÝ MAJÁLES „ZUBŘÍ ZEMĚ“ 11.05.2019

Základní ustanovení:

Studentský klub Bystřicko, z.s., Dr. Veselého 343, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 228239964 (dále jen pořadatel) jako pořadatel akce 9. ROCKOVÝ MAJÁLES „ZUBŘÍ ZEMĚ“ 11.05.2019 (dále jen akce) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon.

Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, kteří vstupují do oploceného areálu akce, jež je vymezeným určen oploceným prostorem pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určeným pro držitele vstupenek.

Držitel vstupenky:

 • Je povinen řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce;
 • Zakoupením vstupenky a vstupem do oploceného areálu akce ROCKOVÝ MAJÁLES „ZUBŘÍ ZEMĚ“ souhlasí tímto s návštěvním řádem pořadatele akce a zavazuje se dodržovat tento návštěvní řád pořadatele akce ve všech následujících bodech.
 • Zakoupením vstupenky a vstupem do oploceného areálu akce souhlasí s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být pořadatelem použity dle svobodného rozhodnutí pořadatele pro jekékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to vždy beplatně.
 • Zakoupením vstupenky dává současně souhlas s marketingovým oslovením.

Držitelům vstupenky je přísně zakázáno:

 • Vnášet do oploceného areálu akce jakékoliv vlastní alkoholické či nealkoholické nápoje, jakékoliv jídlo či pochutiny;
 • Vnášet do oploceného areálu akce skleněné nádoby, láhve či jiné předměty, stejně tak ani nádoby, lahve či předměty z jiných materiálů;
 • Prodávat nebo nabízet jakékoliv zboží či služby, provádět zprostředkování nebo reklamu atp.;
 • Nabízet i prodávat mladším 18 let jakékoliv alkoholické výrobky;
 • Vnášet, držet, nabízet, přijímat, prodávat či kupovat nebo užívat jakékoliv omamné či psychotropní látky či alkoholické výrobky;
 • Vnášet a držet a používat jakékoliv střelné zbraně, taktéž jakékoliv jiné předměty, které jsou či mohou být klasifikovány jako zbraně;
 • Vnášet, držet a používat jakoukoli pyrotechniku, třaskaviny, pohonné hmoty či jakékoliv jiné hořlavé či výbušné látky;
 • Vstupovat do oploceného areálu akce se psi a jinými zvířaty;
 • Vjíždět do oploceného areálu akce s jakýmikoliv dopravními prosředky, jízdními koly, koloběžkami, na kolečkových bruslích atp.;
 • Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená (tedy mimo tzv. „odpadkové koše“);
 • Chovat se agresivně, narušovat průběh akce vulgárními výrazy, nebo chovat se jakkoliv nepřístojně či nestandardně;
 • Vstupovat na pódium a do prostor vyhrazených pro účinkující (do tzv. „back stage“) a do prostor pro VIP hosty;
 • Vhazovat na pódium, okolí pódia, do prostor vyhrazených pro účinkující (do tzv. „back stage“) a pro VIP hosty, ale i po celém oploceném areálu akce jakékoliv předměty, vybavení, materiály;
 • Demolovat, posprejovávat, popisovat, polepovat, pokreslovat, ničit či jinak znehodnocovat jakékoliv vybavení či zařízení i věškerý majetek pořadatele či jiných osob v rámci celého oploceného areálu akce, vč. sociálního zázemí v oploceném areálu akce;
 • Do areálu není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a jakékoliv audio a audio-video nahrávací zařízení, neboť na veškeré audio vizuální produkce v oploceném areálu akce se vztahují autorská práva a není možno pořizovat jakýkoliv záznam.

U vchodu a i na jiných místech oploceného areálu akce mohou být držitelé vstupenek podrobeni kontrole pořadatelské služby nebo tzv. „security“ služby, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zakázenými předměty, látkami, meteriály nebo zařízeními, nebo je případně vyvést z oploceného areálu akce. Posouzení, zda-li dané zařízení patří mezi “profesionální”, náleží výhradně pořadatelské službě nebo tzv. „security“ službě.

U vchodu budou držitelé vstupenek vyzváni k umožnění nahlédnutí do svých osobních zavazadel a na vyzvání odložit na určeném místě jakékoliv vlastní skleněné nádoby, láhve či jiné předměty, stejně tak ani nádoby, lahve či předměty z jiných materiálů, nebo např. i deštníky. Bez uposlechnutí pořadatelské služby nebo tzv. „security“ služby, nebudou držitelé vstupenek do oploceného areálu akce vpuštěni.

Pořadatel má právo:

 • Odmítnout vpustit kohokoliv bez platné vstupenky, příp. poškozené, upravované, padělané či jinak znehodnocené vstupenky.
 • Odmítnout vpustit do oploceného areálu akce držitele vstupenky, který je pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek, nebo se chová agresivně.
 • Vyvést z oploceného areálu akce držitele vstupenky, který se provinil proti pravidlům stanoveným pořadatelem akce – proti návštěvnímu řádu pořadatele akce, a to mimo oplocený areál akce, a zamezit mu v opakovanému vstupu do oploceného areálu akce (vstupenka tímto ztrácí platnost).

Držitel vstupenky je povinen:

 • Předložit u vstupu do oploceného areálu akce platnou vstupenku, která není jakkoliv upravena, poškozena, znehodnocena nebo padělána;
 • Neposkytnout dalším osobám fotokopii svojí platné vstupenky. Umožní-li majitel vstupenky její zkopírování, bude vstupu do oploceného areálu akce povolen pouze tomu, kdo přijde s identickou vstupenkou jako první;
 • U vstupu do oploceného areálu akce po výměně platné vstupenky za řádně nasazený identifikační nepřenosný náramek mít tento náramek na ruce po celou dobu její platnosti (tedy v oploceném areálu akce po dobu trvání celé akce);
 • Vstupenku ihned po její výměně za identifikační náramek uchovat u sebe na bezpečném místě tak, aby vstupenka mohla být na vyžádání pořadatelskou službou nebo tzv. „security“ službou během celé doby trvání akce kdykoliv zkontrolována;
 • Na požádání pořadatelskou službou nebo tzv. „security“ službou řádně nasazený identifikační náramek kdykoliv ukázat ke kontrole;
 • Na požádání pořadatelské služby nebo tzv. „security“ služby kdykoliv ukázat obsah svých zavazadel, a to nejen při vstupu do oploceného areálu akce;
 • Dbát striktně všech pokynů pořadatelské služby nebo tzv. „security“ služby nebo pracovníků požárního dozoru nebo pracovníků záchranné služby atp.;
 • Dbát dodržování protipožárních bezpečnostních opatření a pokynů pořadatelské služby, nebo tzv. „security“ služby, či protipožární hlídky, zejména pak nesmí v oploceném areálu akce ani v jeho blízkosti rozdělávat oheň, manipulovat s otevřeným ohněm či s jakýmikoliv hořlavými látkami, materiály či předměty, které by mohly být bezpečnostním rizikem či bezpečnostní hrozbou – s ohledem na možný vznik požáru;
 • Kouřit a používat zapalovač pouze ve vyhrazeném, k tomuto účelu vytvořeném prostoru organizátorem, daným v nejbližším možném okolí stojících kuřáckých popelníků;
 • Chovat se tak, aby svým jenáním jakkoliv neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce.

Obecná ustanovení:

 • Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupce, případně osoby vykonávající nad nezletilími dohled;
 • Za osobní věci každého držitele vstupenky pořadatel neručí;
 • Vstupovat do oploceného areálu akce je mořné pouze v místech k tomu určených;
 • Pokud držitel vstupenky poruší jakýkoliv z výše uvedených příkazů, zákazů či nedodrží jakoukoliv povinnost držitele vstupenky, v těchto případech zaniká s okamžitou platností platnost vstupenky, a držitel vstupenky bude vyveden mimo oplocený areál akce;
 • V takovém případě držitel vstupenky nemá právo na jakoukoliv refundaci vstupenky či jekékoliv odškodnění ze strany pořadatele;
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, nebo částečné zrušení programu, a to bez nároku držitele vstupenky na celé nebo i částečné vrácení vstupného;
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu cen vstupenek, nebo na změnu cen jakýchkoliv služeb, či jekéhokoliv druhu zboží, a to během konání akce, a to bez nároků držitele vstupenky na jakoukoliv refundaci;
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zamezení vstupu osob do oploceného areálu akce v případě naplnění kapacity v místě konání;
 • V případě zrušení akce z důvodu závažných (živelná pohroma, atp.), odpadá držitelům vstupenek nárok na vrácení vstupného;
 • Vstupem do oploceného areálu akce držitelé svtupenek souhlasí s podmínkami návštěvního řádu pořadatele;
 • Každý držitel vstupenky vstupující do oploceného areálu akce souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s akcí MAJÁLES v Bystřici nad Pernštejnem pořadatelem a spolupracujícími partnery pořadatele.

Foto a video:

Na festivalu je povoleno fotografování pouze akreditovaným novinářům s fotopasem. Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na akci nebudou jakoukoliv technologií a žádným způsobem zvukovým či obrazovým zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Tolerované budou neprofesionální automatické fotoaparáty, v blízkosti pódií však je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem.

Linky tísňového volání v případě nouze:

 • 112– Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS);
 • 158– Policie ČR;
 • 150– Hasiči;
 • 155– Zdravotnická záchranná služba;
 • V případě nouze se obraťte na jakéhokoliv pracovníka pořadatelské služby, nebo tzv. „security“ služby;

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu:

 • Každý držitel vstupenky vstupuje a pobývá v oploceném areálu akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel zodpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě zanedbaným chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru;
 • Za poranění a úrazy, které si držitel vstupenky způsobí neopatrností, zanedbáním svých povinností a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pořadatelské služby, nebo tzv. „security“ služby, nenese pořadatel jakoukoliv odpovědnost;
 • Jakákoliv aktivní účast nebo zapojení se držitele vstupenky do uměleckého vystoupení je na jeho vlastní a za případnou újmu držitele vstupenky vzniklou při této činnosti nenese pořadatel jakoukoliv odpovědnost;
 • Náhrada veškerých škod způsobených držitelem vstupenky bude vymáhán v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně případného ušlého zisku (např. v důsladku zrušení akce nebo části akce, v důsledku udělení pokuty ze strany státního odborného dozoru atp.;
 • Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského žákoníku v platném znění;