Návštěvní řád festivalu „Rockový Majáles Zubří země“

Návštěvník:

 • Zakoupením vstupenky a vstupem do oploceného areálu Rockový Majáles Zubří země souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se dodržovat tento návštěvní řád ve všech následujících bodech.

Návštěvníkům je přísně zakázáno:

 • Vnášet do areálu vlastní alkoholické nápoje, maximální akceptovaná velikost plastových lahví je 0,5 l
 • Vnášet do areálu skleněné nádoby nebo lahve, stejně tak ani nádoby a lahve z jiného materiálu než plastu
 • Vnášet, držet nebo užívat jakékoliv omamné a psychotropní látky.
 • Vnášet a držet a používat jakékoliv střelné zbraně, taktéž jakékoliv jiné předměty, které jsou klasifikovány jako zbraně.
 • Vnášet, držet a používat jakoukoli pyrotechniku.
 • Chovat se agresivně, narušovat průběh festivalu vulgárními výrazy, nebo chovat se jakkoliv nepřístojně.
 • Vstupovat na pódium a do prostor vyhrazených pro účinkující a VIP hosty
 • Do areálu není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení.

U vchodu a i na jiných místech mohou být diváci podrobeni kontrole pořadatelské služby, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními, nebo je případně vyvést z areálu. Posouzení, zdali dané zařízení patří mezi “profesionální”, náleží výhradně pořadatelské službě.

U vchodu budou návštěvníci vyzváni k umožnění nahlédnutí do osobních zavazadel a na vyzvání odložit na určeném místě vlastní alkoholické nápoje nebo plastové lahve větší než 0,5 l.

Pořadatel má právo:

 • Odmítnout vpustit návštěvníka bez platné vstupenky, příp. poškozené či jinak znehodnocené vstupenky.
 • Odmítnout vpustit návštěvníka, který je pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, nebo se chová agresivně.
 • Vyvést účastníka festivalu, který se provinil proti návštěvnímu řádu, mimo místo konání a zamezit mu v opakovaném vstupu (vstupenka tímto ztrácí platnost).

Návštěvník je povinen:

 • Předložit u vstupu do místa konání platnou vstupenku, která není jakkoliv poškozena. Po celou dobu konání festivalu nosit na ruce identifikační pásek a na požádání ho také kdykoliv ukázat pořadatelům ke kontrole.
 • Na požádání pořadatele ukázat obsah zavazadel, při vstupu do místa konání.
 • Dbát všech pokynů pořadatelů.

Obecná ustanovení:

 • Porušení jakéhokoliv z výše uvedených zákazů znamená okamžité zrušení platnosti vstupenky.
 • Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu, nebo částečné zrušení programu bez nároku na vrácení vstupného.
 • Pořadatelé si vyhrazují právo zamezení vstupu osob v případě naplnění kapacity v místě konání.
 • V případě zrušení festivalu z důvodu závažných (živelná či jiná pohroma) odpadá nárok na vrácení vstupného.
 • Vstupem do místa konání festivalu návštěvník souhlasí s podmínkami návštěvního řádu.
 • Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s Majálesem Zubří země, pořadatelem a partnery pořadatele.

Foto a video:

Na festivalu je povoleno fotografování pouze akreditovaným novinářům s fotopasem. Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na festivalu nebudou žádným způsobem zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Tolerované budou neprofesionální automatické fotoaparáty, v blízkosti pódií však je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem.